Nasilje nad ženskami je problem, ki ga tako radi ozna?imo kot »ženski«. In ker je ženski, naj bi se z njim ukvarjale ženske. In res smo v Sloveniji pred petnajstimi leti za?ele o nasilju nad ženskami govoriti ženske, ?lanice raznih nevladnih organizacij. Ko so v tujini postavljali temelje sistemskega pristopa k problematiki nasilja nad ženskami, se je pri nas za?elo aktivisti?no delo: opozarjanje, da nasilje nad ženskami ni zasebna stvar vsake posameznice, ki ga doživlja za zaprtimi vrati doma, temve? stvar družbe, ki je do nasilja v »zasebnih« prostorih strpna. Opozarjale smo, da je nasilje nad ženskami posledica neenakomerne razporeditve mo?i med spoloma in da je družba dolžna zaš?ititi šibkejše.
Nevladne organizacije smo v v?asih skoraj nemogo?ih razmerah za?ele razvijati programe, namenjene ženskam, žrtvam nasilja. Neprestano soo?ene z minimalizacijo in banalizacijo našega dela, smo »uvažale« znanje in izkušnje kolegic iz tujine in poskušale razvijati metode, primerne našim delovnim razmeram. Postale smo strokovnjakinje s posebnimi znanji, potrebnimi za pomo? ženskam, žrtvam nasilja.
Ves ?as pa smo se zavedale, da je za u?inkovito spopadanje s problematiko nasilja nad ženskami potrebno veliko ve?: »koalicija« med vsemi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki se pri svojem delu posredno in/ali neposredno sre?ujejo z ženskami, žrtvami nasilja.

Ženska svetovalnica je bila od leta 1997 vklju?ena v projekt Zunanjega ministrstva Kraljevine Nizozemske MATRA. Z njihovo strokovno in finan?no podporo smo strokovnjakinje Ženske svetovalnice za?ele potencirano razvijati specializirane oblike pomo?i ženskam, ki doživljajo nasilje. Na eni od strokovnih ekskurzij na Nizozemskem smo spoznale tudi projekt »Nasilje nad ženskami – odgovornost policije« utrechtske policije.
Ker se nam je projekt zdel zanimiv tudi za naš prostor, smo organizirale delavnico, na kateri je gospod Kees Komduur predstavil projekt Slovenski policiji in drugim zainteresiranim strokovnjakom in strokovnjakinjam. S finan?no podporo Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske smo v sodelovanju z drugimi organizirali tudi enotedenski seminar za delo z ženskami, ki doživljajo nasilje.

Sodelovanje med Žensko svetovalnico in Policijsko Regijo Utrecht se je nadaljevalo in prineslo kar nekaj rezultatov:
- slovenski prevod knjige »Nasilje nad ženskami – Odgovornost policije«,
- organiziranje ve? izobraževanj za pripadnike Slovenske Policije.

Spomladi leta 2002 smo se v Ženski svetovalnici odlo?ile, da »Mednarodne dneve akcij proti nasilju nad ženskami« obeležimo z medijsko akcijo »Stopnice«. Koncept akcije smo predstavile tudi predstavnikom Policijske regije Utrecht (Nizozemska) in predstavnici Policijske regije Antwerpen (Belgija). Akciji so se z navdušenjem pridružili. Cilji akcije so bili slede?i: pove?evanje zavedanja o prisotnosti problematike nasilja nad ženskami; zmanjševanje tolerance do nasilja nad ženskami; vplivanje na zakonodajalca, da prevzame odgovornost za problematiko: sprejemanje nove zakonodaje za zaš?ito žrtve;
informiranje strokovnjakov/strokovnjakinj v vladnih institucijah o njihovi odgovornosti do problematike; informiranje potencialnih žrtev; povezovanje vladnih in nevladnih organizacij v EU v skupnem boju proti nasilju nad ženskami.


Koncept akcije je bil v vseh treh državah enak: izgovori, ki jih ženske uporabljajo, da bi pojasnile poškodbe, ki jih je povzro?il njihov sedanji ali bivši partner. Zaradi sramu in bole?ine, ki ju ženske doživljajo v povezavi z odnosom družbe do nasilja nad ženskami, o nasilju težko spregovorijo.
Kompleti treh nalepk so bili nalepljeni na zunanja stopniš?a pomembnih stavb v ve? kot 30 mestih v Sloveniji, ve? kot 16 mestih na Nizozemskem ter 2 mestih v Belgiji, na pomembne institucije in nevladne organizacije je bilo poslano ve? tiso? letakov in plakatov ter po medmrežju smo v svet poslali izjavo za javnost v slovenš?ini, nizozemš?ini in angleš?ini in najpomembneje – v vseh treh mestih (v Ljubljani, Utrechtu in Antwerpnu) smo nosilci akcije 25. novembra to?no ob enajsti uri dopoldne organizirali tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili mednarodno akcijo »Stopnice« in problematiko nasilja nad ženskami v posameznih regijah.
Zaradi odmevnosti akcije v letu 2002, smo se odlo?ili, da akcijo nadgrajujemo in z njo nadaljujemo. V letu 2003 smo že prej postavljenim ciljem dodali še dva nova: povezovanje treh evropskih mest: »Ljubljana – Utrecht – Antwerpen: Veriga mest proti nasilju nad ženskami« in vzpostavljanje temeljev za nadaljnje sodelovanje treh mest na podro?ju nasilja nad ženskami. V vseh treh mestih so pokroviteljstvo nad akcijo prevzeli: v Ljubljani Županja, gospa Danica Simši?, v Utrechtu Županja, gospa in v Antwerpnu Župan, gospod Akciji »Stopnice« pa so se aktivno pridružili tudi direktorji vseh treh policijskih uprav/regij – ljubljanske, utrechtške in antwerpenske.

/

O projektu "Stopnice"
Miti o nasilju nad ženskami
Stopnice v medijih
Fotogalerija
 


Policijska uprava Ljubljana


Mestna ob?ina Ljubljana


Društvo Ženska svetovalnica,

  
Juegos de Zuma Flash Gratis